Hypnotised people, birthday party

Hypnotised people, birthday party